saskia-10
1/4

Catherine Island und Taki Kiometzis, Raum Saskia Paul, 2009

saskia-20
2/4

Catherine Island und Taki Kiometzis, Raum Saskia Paul, 2009

saskia-30
3/4

Catherine Island und Taki Kiometzis, Raum Saskia Paul, 2009

saskia-40
4/4

Catherine Island und Taki Kiometzis, Raum Saskia Paul, 2009